<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Strada Staatsblad

Terug naar resultatenlijst
28/06/2013

2013-06-28 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit. - B.S. 2013-10-29


VLAAMSE OVERHEID

28 JUNI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteitDe Vlaamse Regering,
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 3.1.4, § 2, 6° en artikel 4.2.1, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011 en 16 maart 2012;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 mei 2013;
Overwegende dat het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit voor het Vlaamse Gewest goedgekeurd is bij de beslissing van de VREG van 21 juni 2013;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit voor het Vlaamse Gewest, zoals goedgekeurd bij de beslissing van de VREG van 21 juni 2013, dat is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 28 juni 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeldStrada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier