<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Strada Staatsblad

Terug naar resultatenlijst
21/09/2017

2017-09-21 - Ministerieel besluit betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen. - B.S. 2017-10-04


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

21 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholenDe minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie bevoegd voor het Landbouwbeleid,
Gelet op de verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;
Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen;
Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van gedelegeerde verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie;
Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990, en 2°, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/09/2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese programma voor scholen, de artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid, 5, tweede lid, 6, derde lid, 8, § 3, 11, eerste en zesde lid, en 12, tweede lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;
Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid van 24 mei 2017, bekrachtigd op 15 juni 2017;
Gelet op de gendertest, uitgevoerd op 23 mei 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 15 juni 2017;
Gelet op het advies nr. 61.753/1/V van de Raad van State, gegeven op 8 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
"besluit van 21/09/2017" : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/09/2017 betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling.
Art. 2. De producten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van 21/09/2017 worden gedurende een periode van twintig weken wekelijks als individuele porties verdeeld onder de leerlingen die aan het programma deelnemen.
De verdeelde producten mogen niet individueel verpakt zijn.
Art. 3. De strategie bepaalt de lijst met toelaatbare producten voor het programma.
De steunaanvrager kiest de producten in overeenstemming met de volgende objectieve criteria :
1° het seizoengebonden karakter van de producten;
2° de beschikbaarheid van plaatselijke producten;
3° de productiewijze;
4° de korte-ketendistributie van de producten die veronderstelt dat productieplaats en verbruiksplaats dicht bijeen liggen.
Het bestuur bezorgt de lijst met toelaatbate producten aan de steunaanvragers en aan de scholen die aan het programma deelnemen.
Art. 4. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten bedraagt de steun per leerling en per jaar ten hoogste 8,50 euro zonder btw voor fruit en groenten en 5 euro zonder btw voor melk en zuivelproducten.
Art. 5. Het formulier als bedoeld in artikel 6 van het besluit van 21/09/2017 wordt opgesteld door het bestuur en vraagt minstens de volgende inlichtingen op :
1° de aard van de aanvrager;
2° de naam en het adres van de aanvrager alsook van de contactpersoon;
3° in voorkomend geval, het FASE-nummer;
4° in voorkomend geval, de identificatie van de vestigingen, de deelnemende klassen en het leerlingental per klas;
5° in voorkomend geval, de plaats en het tijdstip van de verdeling.
Art. 6. Het formulier als bedoeld in artikel 8 van het besluit van 21/09/2017 wordt opgesteld door het bestuur en vraagt minstens de volgende inlichtingen op, te verschaffen door de aanvrager die zijn steunaanvraag indient :
1° in voorkomend geval, het FASE-nummer;
2° de benaming en het adres van de schoolvestigingen;
3° de contactgegevens van de persoon bij de school die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van het programma;
4° de beoogde klas of klassen;
5° het leerlingental in elke klas;
6° de gekozen begeleidende educatieve maatregel die in de loop van het betrokken schooljaar in het kader van het programma zal worden uitgevoerd;
7° de datum waarop, of de periode waarin de begeleidende, educatieve maatregel zal worden uitgevoerd.
Art. 7. De in artikel 11 van het besluit van 21/09/2017 bedoelde educatieve maatregelen maken deel uit van de strategie.
Het in artikel 11 van het besluit bedoelde verslag bevat de volgende gegevens :
1° het aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan de begeleidende educatieve maatregel;
2° de locatie en de duur van de begeleidende educatieve maatregel;
3° de baten uit de gezegde maatregel voor de leerlingen.
Het bestuur bezorgt de lijst met educatieve maatregelen aan de steunaanvragers en aan de scholen die aan het programma deelnemen.
Art. 8. Het in artikel 12 van het besluit van 21/09/2017 bedoelde aanplakbiljet wordt opgesteld overeenkomstig artikel 12 van en de bijlage bij de verordening (EU) 2017/40 en draagt tevens het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het logo van het beleid omtrent `Good Food - Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'.
Art. 9. Het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen wordt opgeheven.
Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 21 september 2017.
De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie bevoegd voor het Landbouwbeleid,
C. FREMAULTStrada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You