<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Strada Staatsblad

Terug naar resultatenlijst
10/12/2015

2015-12-10 - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de jeugdbescherming en de tenlasteneming van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. - B.S. 2016-01-13


MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

10 DECEMBER 2015. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de jeugdbescherming en de tenlasteneming van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (1)Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. In artikel 37, § 3, tweede lid, 2°, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, worden de woorden "de leeftijd van zeventien jaar" vervangen door de woorden "de leeftijd van zestien jaar" .
Art. 2. In artikel 7, 7°, d), van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013, worden de woorden "en worden de woorden « zeventien jaar » vervangen door de woorden « zestien jaar »", geschrapt.
Art. 3. In artikel 65, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "Deze treden uiterlijk op 1 januari 2016 in werking" vervangen door de woorden "De bepalingen waarvan de inwerkingtreding niet bij koninklijk besluit werd bepaald, treden op 1 januari 2018 in werking".
Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 31 december 2015.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 10 december 2015.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind,
Mevr. J. MILQUET
De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
J.-Cl. MARCOURT
De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel,
R. MADRANE
De Minister van Sport,
R. COLLIN
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
A. FLAHAUT
De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
Mevr. I. SIMONIS
_______
Nota
(1) Zitting 2015-2016.
Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 214-1. - Verslag, nr. 214-2.
Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 9 december 2015.Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You