<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Strada Staatsblad

Terug naar resultatenlijst
31/01/2017

2017-01-31 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 2016 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR Selectiebureau van de Federale Overheid. - B.S. 2017-02-16


FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE

31 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 2016 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale OverheidFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 159, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende het financiële beheer van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid als staatsdienst met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 2006;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 2016 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid, inzonderheid op artikel 1;
Op voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 1, derde en vierde lid van het koninklijk besluit van 12 januari 2016 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid, wordt door volgende bepaling vervangen :
- als vertegenwoordigers van de Minister van Financiën :
1. De heer Geert Vueghs, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, effectief lid;
2. Mevr. Linda Ait-Ameur, Adviseur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Financiën, plaatsvervangend lid.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2017.
Art. 3. Onze Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 31 januari 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister belast met Ambtenarenzaken,
S. VANDEPUTStrada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You